Upprätta framtidsfullmakt med vår hjälp!

Läs detta om du tänker upprätta en framtidsfullmakt

Det är många som inte känner till att det finns avtal som man kan skriva för att trygga sin och sina nära och käras framtid ifall man råkar bli sjuk på ett sånt sätt som gör att man inte kan fatta sina egna beslut. Och visst skulle det kännas skönt om någon närstående person som du litar på fattar dina beslut ifall du drabbas av sjukdom. Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem eller vilka som får föra din talan. Dessvärre är det många som kommer på detta när det är för sent. Vänta inte utan påbörja upprättandet nu!

 

Vad är en framtidsfullmakt?

Det är ett juridiskt bindande dokument som upprättas mellan en fullmaktsgivare och en fullmaktstagare som ger fullmaktstagaren befogenhet att företräda fullmaktstagaren i lägen där fullmaktstagaren anses oförmögen till att fatta egna beslut. Fullmaktsgivare är den person en fullmakt ges till och fullmaktstagaren är personen som tillges fullmakt.

Vill man försäkra sig om att fullmaktstagaren kommer att vakta ens intressen kan man utse en så kallad Granskare som får till uppgift att bevaka fullmaktstagarens agerande och beslut. Fullmaktsgivaren kan i framtidsfullmakten ge Granskaren rätten att återkalla framtidsfullmakten ifall fullmaktstagaren avsiktligt eller oavsiktligt missköter förpliktelserna eller på ett sätt som icke ligger i fullmaktstagarens intressen.

Granskare eller inte - hör med Advokatfirman Defens först!
Många jurister och onlinetjänster som tillhandahåller framtidsfullmakter erbjuder inte möjligheten till att utse en Granskare. Därför ska du ringa eller maila till någon någon på vår firma för att försäkra dig om att få en helt legalt säkrad och granskad framtidsfullmakt.

Funderingar kring framtidsfullmakt

Vad omfattar en sådan fullmakt?

Som fullmaktsgivare kan du bestämma om den som du tillger fullmakt till ska få företräda dig i alla situationer eller om du vill att fullmaktstagaren endast ska få företräda dig i specifika ärenden som du själv bestämmer. Det kan avse beslut om såväl ekonomiska som personliga angelägenheter. Det kan röra allt från att betala räkningar eller företa bankärenden, till att ha möjlighet att hämta ut medicin. Uppdraget kan också omfatta att köpa eller sälja egendom eller fastighet, ingå olika typer av avtal och att företräda dödsbodelägare vid arvskifte.

Det är också tänkbart att begränsa en viss handling eller ett generellt företräde till ett visst maxbelopp.

 

Hör av dig på 08-24 26 10 gällande frågor
om just ditt företrädande så hjälper vi dig!

 

När börjar en en fullmakt om framtiden att gälla?

En framtidsfullmakt blir giltig när fullmaktsgivaren har förlorat sin beslutsförmåga. Det betyder att fullmaktsgivaren inte kan ta hand om det som anges i fullmakten på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållande.

Vem bestämmer när framtidsfullmakten börjar att gälla?

Det är fullmaktshavaren som bedömer när den ska börja gälla. Det är även möjligt att bestämma att en domstol ska avgöra när förutsättningar för ikraftträdande av framtidsfullmakten föreligger och fullmakten ska börja gälla.

Hur länge gäller framtidsfullmakten?

Vanligtvis ska fullmakten gälla under den tid fullmaktsgivaren ej är i stånd att fatta beslut på egen hand tills dess att fullmaktstagaren eller en domstol anser att beslutsförmågan åter är tillbaka hos fullmaktsgivaren. 

Det är rimligt att överväga ett tillförande av villkor om att fullmakten ska gälla även efter fullmaktsgivarens död.

Rätt till ersättning?

När en fullmaktagare företräder en fullmaktsgivare kan villkor om ersättning avtalas. Det är vanligt förekommande i händelser där ett sådant ansvar innebär att en större insats lär krävas för att hjälpa fullmaktstagaren, eller om fullmaktstagaren som utses är en yrkesman.

Om den här hemsidan

Det här är Advokatfirman Defens informationssida om framtidsfullmakt. Här kan du få den hjälp du behöver genom information, fakta, tips och råd som finns på hemsidan. Behöver du komma i kontakt med en bra och erfaren jurist för att få svar på dina frågor om framtidsfullmaktsupprättande så kan ni ringa oss direkt på 08-242610 eller skicka ett mail till info@defens.se, alternativt använda kontaktformuläret.

Kontaktuppgifter

Advokatfirman Defens
Kornhamnstorg 57
111 27 Stockholm

Tel: 08-24 26 10

E-post: info@defens.se

Nyhetsbrev

Vill du få info om framtidsfullmakter med e-post kostnadsfritt? Börja prenumerera på nyhetsbrevet.

Länkar

Brottsofferjouren

Ladda ner vår app

Som en av få advokatbyråer har vi en app med en krypterad chatt som klienter kan använda för att chatta krypterat med oss. Defensappen kan nedladdas på Appstore eller Google Play.

Defensappen på Appstore Defensappen på Google Play